Právnciká osoba – informácia o poukázaní 1,5% podielu zaplatenej dane

Žiadateľ 

Názov (obchodné meno):   RAPHAEL  MED s.r.o.

sídlo                                 :      Stachanovská 59, 821 05 Bratislava

IČO                                 :        45 852 162

konajúca                         :      MUDr. Júlia Hrachová, PhD.; MUDr.Jana Kaprinayová

druh činnosti (odbor)    :      Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Odborný zastúpca         :      MUDr.Júlia Hrachová, PhD

ID v registri SLK           :        13032

Bankové spojenie:                Tatra banka, a.s.

                                                 Č.účtu: 2926844273/1100

Telefón:                                   02/43191719; 0905 387767; 0904 155753;

INFORMÁCIA

o poukázaní 1,5%  podielu zaplatenej dane

Týmto vyhlasujem, že obchodná spoločnosť (organizácia) :

Obchodné meno (názov)            : ……………………………………………….

Sídlo                                       : ……………………………………………….

IČO                                        :………………………………………………..

DIČ                                        : ………………………………………………

konajúca                                 : ………………………………………………

zapísaná                                  : ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

v prospech Nadácie Lekár, sídlo: Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, korešpondenčná adresa: Račianska  42/A, 83102 Bratislava,  IČO:  31808913.

Dátum:

 .

.

 

           

Podpis  a pečiatka darcu                                                            podpis lekára

Print Friendly

Pridaj komentár

*