Fyzická osoba – potvrdenie o zaplatení dane

                                                    

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE             

 

Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Za rok …2010……………….

Meno a priezvisko daňovníka: ………………………………………….Rodné číslo1): ………………………………

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………….PSČ: …………………………….

                                                                                                                                                   (v eurách)

  01  Daň – podľa § 15 zákona(z r. 06  ročného zúčtovania  preddavkov na daň)  
  02  Nárok na daňový bonus(z r. 10  ročného zúčtovania  preddavkov na daň) 

 

 
  03  Daň znížená o daňový bonus (r. 01 – r. 02 ) > 0  
  04    Nedoplatok (z r. 18 z ročného zúčtovania preddavkov na daň)  
  05 06Nedoplatok (z r.  04 tohto potvrdenia), zrazený (zamestnancom zaplatený) v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume Dňa:
 

 

Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“):

DIČ :    …………………………………………………….

Meno a adresa :  ………………………………………………………………………………………………………………

Miestne príslušný správca dane:  …………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               

Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v tabuľke potvrdenia sú pravdivé.

…………………………………….                     …………………….                           

Potvrdenie  vypracoval (a)                            Dňa                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     ………………………………….

                                                                                                                            Podpis a odtlačok

                                                                                                                      pečiatky zamestnávateľa

 

 

1) U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia.

Print Friendly

Pridaj komentár

*