Cenník

 

 

PROSÍME O POROZUMENIE,
t.č. Z KAPACITNÝCH DôVODOV NOVÝCH PACIENTOV NEPRIJÍMAME

 

POPLATKY A DOPLATKY  ZA VÝKONY NEHRADENÉ  ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

Novela zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je účinná od 01.04.2015. (Zmena sa týka tiež zákona č. zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

 

 posledná zmena 1.4.2015

 

Nadštandardné služby a konzultácie na žiadosť pacienta 

  • CELOROČNÝ POPLATOK 180 EUR / 1.dieťa
  • CELOROČNÝ POPLATOK 120 EUR / každý ďalší súrodenec

služby obsahujú:

  1. poskytnutie telefónneho čísla lekára v pracovné dni pondelok-piatok          od 8,00h do 20,00h
  2. celoročný akútny manažment pacienta v ambulancii v dohodnutom čase 
    (netýka sa poradní, kde sú objednávané deti podľa zákonom stanovených termínov)
  3. oslobodenie od všetkých ostatných poplatkov v ambulancii

Celoročný poplatok nezahŕňa výkony poskytované mimo ambulancie.
Poplatok sa platí každý rok.

 

 

 

 

Nadštandardné služby a konzultácie na žiadosť pacienta 

  • CELOROČNÝ POPLATOK 120 EUR 

za víkendové telefonické konzultácie v sobotu a nedeľu  medzi 10h-20h
Poplatok sa platí každý rok

 

POPLATKY ZA POUŽITIE AMBULANTNEJ TECHNIKY
NA ŽIADOSŤ PACIENTA
Cena
KOPÍROVANIE SPRÁVY/DOKUMETU  1 strana   1,00 €
APLIKÁCIA TDP GOU GONG LAMPY    1 sedenie   3,00 €
APLIKÁCIA BIOLAMPY 1 sedenie   3,00 €
ZAPOŽIČANIE INHALAČNÉHO PRÍSTROJA   do 7 dní 15,00 €
CRP  z prsta s výsledkom do 3 minút 
Dobrovoľný príspevok pacienta na prístrojové a materiálové vybavenie ambulancie
  6,00 €
VYŠETRENIA NA ŽIADOSŤ PACIENTA Cena
 VYŠETRENIE NA DOHODNUTÝ TERMÍN 1 DIEŤA 30,00 €
VYŠETRENIE KRVNEJ SKUPINY
mimo predoperačného vyšetrenia
  5,00 €
OČKOVANIE
na žiadosť pacienta – za každú dávku
(chrípka, žltačka, kliešťová encefalitída a pod).
  5,00 €
KONZULTÁCIA ZDRAVOTNÉHO STAVU PACIENTA                      
v dohodnutom čase  v ambulancii VLDD nad rámec vyšetrenia plne hradeného zdravotnou poisťovňou  
( poznatky z homeopatie  a z odboru akupunktúra) 
12,00 €
VYŠETRENIA SAMOPLATCA  
VYŠETRENIA V NEINDIKOVANÝCH PRÍPADOCH
  
(k poplatku sa pripočítava cena výkonov v laboratóriách ako u samoplatcov)
30,00 €

VYŠETRENIE PRE POBYT A ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
ALEBO VYPLNENIE ZAHRANIČNÉHO OČKOVACIEHO KALENDÁRA v slovenčine

15,00 €
AKUPUNKTÚRA – KONZULTÁCIA ZDRAVOTNÉHO STAVU  A TERAPIA
v dohodnutom termíne v ambulancii akupunktúry nad 45 minút
 
50,00 

LIEČBA BOLESTI – nite BIO MEYISUN

počet nití
HOMEOPATIA – vstupná konzultácia

50,00 

HOMEOPATIA – kontrolná  konzultácia

40,00 

POTVRDENIA NA ŽIADOSŤ PACIENTA

Cena
spôsobilosti na pobyt v MŠ   3,00 €
dočasnom vyradení dieťaťa z MŠ   3,00 €
spôsobilosti na stredoškolské štúdium  SŠ   3,00 €
spôsobilosti na na vysokoškolské štúdium  VŠ   3,00 €
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
pre letné a zimné tábory, cestovné kancelárie, prímorské, horské pobyty, baby plavecké kluby a i.
  3,00 €
vystavenie potvrdenia pre potravinárske účely
(nutné vyšetrenie TR+
vystavenie zdravotného poukazu na základe výysledku vyšetrenia)
  3,00 €
VYSTAVENIE DUPLIKÁTU ZDRAVOTNÉHO PREUKAZU A POTVRDENIA SPÔSOBILOSTI 
ako aj predĺženie platnosti
  3,00 €
spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
(vyšetrenie sluchu, zraku, farbocitu, TK)
15,00 €
celkové vyšetrenie pre športové školy a kluby
(nutné kardiologické vyšetrenie ECHO+EKG)
15,00 €
vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu na vlastnú žiadosť 15,00 
VYHOTOVENIE VÝPISU
zo zdravotnej dokumentácie (napr. pri zmene lekára, na žiadosť rodiča, na žiadosť súdu a iných inštitúcií, ako aj komerčných poisťovní)
15,00
    
CELOROČNÝ POPLATOK 150 EUR / pacienta

 

Print Friendly