Fyzická osoba – informácia o poukázaní 2% podielu zaplatenej dane

Žiadateľ 

Názov (obchodné meno):   RAPHAEL  MED s.r.o.

sídlo                                 :      Stachanovská 59, 821 05 Bratislava

IČO                                 :        45 852 162

konajúca                         :      MUDr. Júlia Hrachová, PhD.; MUDr.Jana Kaprinayová

druh činnosti (odbor)    :      Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Odborný zastúpca         :      MUDr.Júlia Hrachová, PhD

ID v registri SLK           :        13032

Bankové spojenie:                Tatra banka, a.s.

                                                  Č.účtu: 2926844273/1100

Telefón:                                   02/43191719; 0905 387767; 0904 155753;

INFORMÁCIA

o poukázaní 2% podielu zaplatenej dane

            Podpísaný ………………………………………………., bytom ……………………………… vyhlasujem, že som poukázal 2% podielu zaplatenej dane, čo sa rovná čiastke ………..,- EUR prostredníctvom Daňového úradu ………………………………………………………………………………………………………………………….

v prospech Nadácie Lekár, sídlo: Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, korešpondenčná adresa: Račianska  42/A, 831 02 Bratislava IČO:  31808913.

Dátum:

     .

.

    

                       

  Podpis darcu                                                                podpis lekára

Print Friendly

Sorry, comments are closed for this post.